Members

Hiroyuki Aoki Senior Scientist
Keisuke Suzuki
Graduate student in Kyoto University
  

Alumni
    Li-Ting Lee
    Taiki Kuroda
    Fumiko Nagashima
    Yuri Hikasa
    Toru Asada
    Rieko Mukai
    Mie Fujimoto
    Tomomi Tanii
    Yanbin Wang
    Ryo Iriguchi